Gói cước lưu lượng theo tháng

Hi90

Nội mạng: 100 phút
Ngoại mạng: 100 phút
SMS: 30 sms
Data: 3G
Cước phí: 90.000đ/30 ngày

Đăng Ký Chi tiết
Hi90

Nội mạng: 100 phút
Ngoại mạng: 100 phút
SMS: 30 sms
Data: 3G
Cước phí: 90.000đ/30 ngày

Đăng Ký Chi tiết
Hi90

Nội mạng: 100 phút
Ngoại mạng: 100 phút
SMS: 30 sms
Data: 3G
Cước phí: 90.000đ/30 ngày

Đăng Ký Chi tiết
Hi90

Nội mạng: 100 phút
Ngoại mạng: 100 phút
SMS: 30 sms
Data: 3G
Cước phí: 90.000đ/30 ngày

Đăng Ký Chi tiết
Hi90

Nội mạng: 100 phút
Ngoại mạng: 100 phút
SMS: 30 sms
Data: 3G
Cước phí: 90.000đ/30 ngày

Đăng Ký Chi tiết
Hi90

Nội mạng: 100 phút
Ngoại mạng: 100 phút
SMS: 30 sms
Data: 3G
Cước phí: 90.000đ/30 ngày

Đăng Ký Chi tiết
Hi90

Nội mạng: 100 phút
Ngoại mạng: 100 phút
SMS: 30 sms
Data: 3G
Cước phí: 90.000đ/30 ngày

Đăng Ký Chi tiết
Hi90

Nội mạng: 100 phút
Ngoại mạng: 100 phút
SMS: 30 sms
Data: 3G
Cước phí: 90.000đ/30 ngày

Đăng Ký Chi tiết